19/5/2018 : Chúc mừng các Tân Khấn sinh OMI - Vĩnh khấn và Tiên khấn

 

Việc khấn hứa là công khai, có tính cách pháp lý; tuy nhiên, việc khấn này có tầm quan trọng nhiều hơn thế, vì đây là việc dấn thân trong Tin & Yêu, và cần có sự trưởng thành thật sự để thực hiện.

 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông OMI SVVN

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.