Chúc mừng quý thầy Dòng Hiến Sĩ được lãnh nhận Tác vụ Đọc Sách ngày 6/1/2018

Chiều Thứ bảy ngày 06-01-2018, cha Roland Jacques, o.m.i., Đại diện Giám Tỉnh đã chủ sự Thánh Lễ trao ban Tác vụ Đọc Sách cho 11 thầy Hiến Sĩ tại nhà nguyện Học viện Mai Thiên Lộc, Lái Thiêu.

Mở đầu Thánh lễ, cha Roland nói về ý nghĩa của các thừa tác vụ Đọc sách đồng thời mời gọi các thầy chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận các tác vụ được Hội thánh trao phó.

Sau phần công bố Lời Chúa, nghi thức trao tác vụ bắt đầu với việc cha Anton Đinh Xuân Hùng, Bề trên Học viện xướng danh các ứng viên. Tiếp đến, cha Đại diện Giám Tỉnh lược qua một số tâm tình được viết trong đơn thỉnh nguyện của các ứng viên và nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ của những người được trao tác vụ.

Sau đó, cha chủ tế đọc lời nguyện trên các thầy sắp lãnh tác vụ, rồi từng thầy tiến lên trước mặt ngài để nhận Sách thánh, như dấu chỉ trao - nhận Lời Chúa và sứ mệnh công bố Lời Chúa cho những nơi các thầy được gửi đến phục vụ.

Sau phần Hiệp lễ, lần lượt từng thầy đọc một đoạn trong trích Thư Thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.

Tác vụ Đọc sách tuy chưa phải là chức Thánh nhưng là chặng đường giúp các thầy trở nên thánh thiện hơn trên con đường ơn gọi trở nên những nhà truyền giáo Hiến Sĩ nhiệt thành.

 Khai Tâm, OMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.