Dòng Hiến Sĩ O.M.I. mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm và khai mạc Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.