Giao diện mới trang WEB Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.

Cha Bề trên Tổng quyền Louis Lougen, O.M.I. giới thiệu phiên bản mới của trang WEB omiworld.org. Ngài cũng thông báo đây là lần đầu tiên ngài có trang Facebook cá nhân để có thể gần gũi hơn với anh em trong Dòng và mọi người, qua phương tiện truyền thông mới này.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.