Giáo xứ

Hội Trại “Nhịp cầu Hiến Sĩ”

Hội Trại “Nhịp cầu Hiến Sĩ”

Hội trại mang tên “Nhịp cầu Hiến Sĩ” nói lên vai trò của Hiến Sĩ như những nhịp cầu giúp các bạn trẻ nối kết với Thiên Chúa, nối kết với Hội Dòng và nối kết với nhau.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.