HIẾN SĨ VN

19/5/2018 : Chúc mừng các Tân Khấn sinh OMI - Vĩnh khấn và Tiên khấn

19/5/2018 : Chúc mừng các Tân Khấn sinh OMI - Vĩnh khấn và Tiên khấn

Chúc mừng thầy Giuse Ngô Thanh Tùng trong ngày Vĩnh Khấn và 10 Tập sinh trong ngày Tiên Khấn. Việc khấn hứa là công khai, có tính cách pháp lý; tuy nhiên, việc khấn này có tầm quan trọng nhiều hơn thế, vì đây là việc dấn thân trong Tin & Yêu, và cần có sự trưởng thành thật sự để thực hiện.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.