HỘI DÒNG

  • Linh đạo Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

    Linh đạo Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

    Là hội Dòng giáo sĩ, thuộc luật giáo hoàng. hội Dòng quy tụ thành cộng đoàn tông đồ các linh mục và tu huynh muốn liên kết với thiên chúa bằng những lời khấn dòng ; cộng tác với Chúa Kitô Cứu Thế...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.