HUẤN LUYỆN

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Rồi ngày nó được mặc áo dòng nơi Nhà Tập của Hội dòng cũng thật đáng nhớ. Ngày hôm đó nhắc nhở nó phải luôn phấn đấu nhiều hơn, để tuy vẫn là “một ít”, nhưng tần suất “chết trong lòng” phải mạnh mẽ hơn.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.