Hướng đến tổng tu nghị Dòng Hiến Sĩ từ 14/9 – 11/10/2016

Ngày 27/5, Ủy ban « Tiền Tu Nghị » , qua Skype, đã mở cuộc họp mặt « điện tử » để tiếp tục chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị thứ 36. Các linh mục Claudio BERTUCCIO, Martin WOLF, Emmanuel YOUNGTEN và Willian O’DONNEL (thư ký) đã thảo luận về tiến trình chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị. Cha Claudio, vị phụ trách chính của Ủy ban đã đến Roma để trình bày về giai đoạn mới nhất trong việc chuẩn bị này, và ngài sẽ lưu lại Roma đến ngày 14/9, ngày khai mạc cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của anh em Hiến sĩ.

Cha Trưởng ban đã báo cáo về cuộc hội thảo mới nhất với Ban trung ương Dòng, nhấn mạnh rằng Trung ương đã chấp thuận toàn bộ chương trình đề nghị, chi tiết làm việc của tuần đầu và những đề mục chính trong tiến trình thảo luận về đề tài đưa ra.

Anh em cũng làm việc về địa điểm diễn ra Tu nghị, tại « Casa LaSalle » Dòng các Tu huynh La-San, và cũng bàn về phòng ốc. Cuối cùng, anh em đã quyết định sẽ dời ngày bế mạc Tổng tu nghị vào chiều 11/10, thay vì vào sáng 12.

Những vấn đề thực tế khác cũng được bàn đến. Trong trường hợp cần thiết, lúc nào cũng có thể mở cuộc họp của Ủy ban, bằng phương tiện Skype.

Truyền thông OMI

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.