Kỷ niệm 192 năm ĐGH Lêo 12 chuẩn nhận Hiến Pháp và Luật Dòng O.M.I.

Vì lý do nhóm chỉ mới có 25 thành viên, cha Mai Thiên Lộc lưỡng lự trong việc xin Tòa thánh chuẩn nhận. Chính cha Albini đã đốc thúc vị Sáng lập, bằng mọi giá phải xin Roma chuẩn nhận cho Hội dòng.

Cha MTL đến Roma ngày 25/11/1825 và phải chờ một tháng không kết quả, cha đã đánh liều vào thẳng Vatican, không có giấy hẹn và đã gặp được ĐGH Lêo 12 ngày 29/12/1825. Ngày 15/02/1826, nóng lòng chờ đợi các hồng y tan họp để biết kết quả việc chuẩn nhận, cha MTL đã giúp cử hành 9 lễ liên tiếp trong nhà thờ Thánh Mẫu tại Campitelli. Cuối cùng, cha cũng tìm ra lý do của sự chậm trễ này: dù các Hồng ý đã cùng bỏ phiếu thuận, nhưng người quản gia lại quên báo cho cha biết tin vui này. Tòa thánh chỉ chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ và giấy chứng nhận chính thức được trao cho cha MTL ngày 17/02/1826.

ĐGH Lêo 12 mong muốn những thay đổi trong Giáo hội. Lúc đầu, khi cha MTL trình bày, ngài chỉ định  chấp thuận cho Hội dòng hoạt động và nghĩ là anh em Dòng đã hài lòng. Tuy nhiên, khi cha MTL kể cho ngài nghe những kết quả tuyệt vời việc mục vụ của anh em Hiến sĩ tại Aix en Provence, ĐGH đã sớm nhận ra rằng, Hội dòng này đáp ứng lại những gì ngài đang mong chờ trong việc truyền giáo và canh tân Giáo hội.

Vì thế, ngài đã giúp rút ngắn thời gian để Hội dòng có giấy chuẩn nhận của Tòa thánh.

Cha MTL cũng xin từ nay đặt tên Dòng là Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi ban giấy chuẩn nhận, ĐGH cũng đề nghị một tên mới là: dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm : những người tận hiến cho sứ vụ của Đức Kitô dưới sự bảo trợ của Mẹ Vô Nhiễm.

 

Ban Truyền Thông Hiến Sĩ SVVN 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.