Lịch Sử

Giới thiệu Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm – OMI

Giới thiệu Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm – OMI

“Bác ái, bác ái và bác ái giữa anh em; tinh thần hăng say truyền giáo đối với bên ngoài..”. Đó là những lời cuối của cha Sáng lập Eugène de Mazenod (Igiêniô Mai Thiên Lộc) để lại cho anh em Hiến sĩ trước khi được Thiên Chúa gọi về.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.