Mừng thầy phó tế Casimir Nguyễn Ngọc Thanh, OMI sẽ được tiến chức linh mục ngày 02/12/2017

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.