Ngày thứ bảy (20 tháng 9) báo cáo của tổng thủ quỹ vào ngày 21/9/2016

Ngày hôm qua, cha Bề trên Tổng quyền đã giới thiệu với  thành viên của Tổng tu nghị tên những Hiến sĩ được đề cử trong ban soạn thảo: Cha Rémi LEPAGE (Notre-Dame-du-Cap); Tu huynh Noel GARCIA (Philippines); và cha Loudeger MAZILE (Haiti). Thành viên Tổng tu nghị chấp thuận việc đề cử bằng cách giơ tay. Các Hiến Sĩ này sẽ có những nhiệm vụ khó khăn trong việc soạn thảo những tài liệu chính thức của Tổng tu nghị lần thứ 36.

Trong ngày thứ bảy này, anh em Học viên ở Melbourne, Australia đã chuẩn bị phần cầu nguyện và hiệp ý với các thành viên tu nghị trong tinh thần từ khoảng cách 16000 km.

Nhân danh Bề trên Tổng quyền, Tổng thủ quỹ, cha Marc DESSUREAULT đã đưa ra một báo cáo toàn diện về tình trạng tài chính của Hội dòng. Ngài cũng giải thích ban trung ương đã đáp ứng thế nào nhiệm vụ do Tổng tu nghị 2010 ủy thác liên quan đến vấn đề tài chính. Sau đó, các thành viên của Tổng tu nghị đã đi họp nhóm theo khu vực để thảo luận về bản báo cáo và đề ra các câu hỏi để được cha Marc trả lời.

Trong suốt phiên họp buổi chiều, cha Marc đã trả lời nhiều câu hỏi và đôi khi có những câu hỏi phức tạp liên quan đến báo cáo của ngài, trước khi đưa ra bản trình bày cho quỹ Đầu Tư Tín Dụng OIP. Và như vậy là kết thúc tuần đầu tiên của Tổng tu nghị 36.

Phanxico Nguyễn Hùng, omi

Chuyển ngữ từ omiworld.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.