Nhà Tổng Quyền

Đường hướng chung cho Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

Đường hướng chung cho Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

Chúng ta phó thác "Năm ơn gọi Hiến Sĩ" cho Mẹ Vô Nhiễm, gương mẫu và bảo trợ cho đời sống thánh hiến của chúng ta. Nguyện gương mẫu của Mẹ giúp chúng ta có niềm tin sâu sắc, chắc chắn rằng không điều gì là không thể với Thiên Chúa.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.