Những câu nói của Thánh Mai Thiên Lộc về sự thánh thiện

Ồ! Đừng nghi ngờ việc chúng ta sẽ trở nên thánh trong Dòng của chúng ta, tự do nhưng hợp nhất bởi mối dây của tình bác ái dịu dàng nhất .... (gởi Hilaire Aubert, 1815, Các bài viết của Hiến Sĩ, 6, trang 5)

Chúng ta phải thực sự  chính mình nên thánh. Khi nói như vậy, chúng ta gộp tất cả những gì chúng ta có thể. (cha Tempier, ngày 13 tháng 12 năm 1815, Các bài viết của Hiến Sĩ, 6, trang 13)

Các nhà truyền giáo...thánh hóa công việc theo cách riêng phù hợp với ơn gọi của họ (Xin sự chuẩn nhận của các vị Tổng đại diện tại Aix, 25 tháng 1, 1816, Các bài viết của Hiến Sĩ, 13, trang 3)

Nhà truyền giáo, đặc biệt thi hành sứ vụ tông đồ, phải nhắm đến sự hoàn hảo .... Vì vậy, ngài phải làm hết khả năng để đạt đến sự thánh thiện mong muốn hầu đạt được hiệu quả tuyệt vời. (Gởi cho Joseph Augustin Viguier, tháng 6, 1819, Các bài viết của Hiến Sĩ, 6, trang 55)

Họ phải phấn đấu để trở nên thánh ... tận dụng tất cả thời gian để vươn tới đỉnh cao của sự hoàn hảo. (Lời nói đầu)

Có một khao khát mãnh liệt hoàn thiện chính mình (Quy luật 697)

Sự thánh thiện nào lại không đến trong ơn gọi tông đồ. Tôi có ý nói rằng sự thánh thiện cống hiến tôi làm việc không ngừng trong việc thánh hóa các linh hồn với các phương tiện khi xưa các Tông đồ đã sử dụng.(Tĩnh tâm, tháng 10, 1826, Các bài viết của Hiến Sĩ, 15 trang 175)

Linh mục thánh thiện, đây là sự giàu có của chúng ta ( cha Honorat, ngày 18 tháng 8 năm 1825, Các bài viết của Hiến Sĩ, 6, trang 183)

Khuyên nhủ họ cư xử như những vị thánh, như các tông đồ đích thực. (cha Tempier, ngày 30 tháng 3 năm 1826, Các bài viết của Hiến Sĩ, 7, trang 73)

Nguyễn Hùng, omi

Chuyển ngữ 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.