ƠN GỌI HIẾN SĨ

Ngày họp mặt thường huấn Hiến Sĩ Tu huynh.

Ngày họp mặt thường huấn Hiến Sĩ Tu huynh.

Cha Mai Thiên Lộc, Đấng Sáng lập Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm rất lưu tâm đến các tu huynh trong Hội dòng, anh em tu huynh có một chỗ đặc biệt trong trái tim Ngài. Từ 1841, các Tu huynh là thành phần quan trọng của anh em Hiến Sĩ, đến nỗi cha Sáng lập gởi họ đến tất cả các cộng đoàn tại Pháp và trong tất cả các điểm truyền giáo.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.