Thánh lễ phụng hiến trọn đời, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.

 

Giuse Trần Anh Dũng

Phaolô Lê Khắc Tuyển

Antôn Nguyễn Văn Nghiêu

Giuse Nguyễn Trọng Mạnh

 

sẽ dâng lời tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

 

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.