Thánh Lễ Tạ Ơn và nghi thức nhậm chức vụ của Ban Điều Hành Sứ Vụ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021

Chiều ngày 12-3-2018, tại nguyện đường Học viện Mai Thiên Lộc, các Hiến Sĩ đã quy tụ để cử hành Thánh Lễ tạ ơn và nhậm chức vụ của Ban Điều Hành Sứ vụ Việt Nam.

Trước Thánh Lễ, cha Roland Jacques đã đọc văn thư của cha Bề Trên giám tỉnh, tỉnh Dòng Pháp về việc tái bổ nhiệm cha Emmanuel Trần Quang Khương làm Bề trên Sứ Vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2021.

Cha Đại diện Giám tỉnh cũng đọc văn thư bổ nhiệm 4 cố vấn cho Sứ Vụ Việt Nam:

Linh mục Anton Đinh Xuân Hùng

Tu huynh Giêrađô Tăng Kim Long

Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Lộc

Linh mục Giuse Ngô Xuân Hiến

Trong Thánh lễ cũng diễn ra nghi thức tuyên xưng đức tin và hứa trung thành với giáo Hội của Cha Bề trên Sứ vụ.

Cuối Thánh Lễ, cha Bề Trên Sứ vụ cảm ơn các thành viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ trước và mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện và cộng tác với Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới để ngày càng đưa Hội Dòng phát triển cũng như hướng tới mục tiêu tiến lên Phụ Tỉnh trong 3 năm tới.

 

Ban Truyền Thông SVVN

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.