Thánh Mai Thiên Lộc

Cha thánh Mai Thiên Lộc và tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Cha thánh Mai Thiên Lộc và tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Khi nói về cha thánh Mai Thiên Lộc, chúng ta nghĩ ngay đến chức vị giám mục của cha, đến vai trò đấng sáng lập dòng Hiến Sĩ. Xin thưa với bạn: chưa đủ! Ta còn phải nói đến lòng nhiệt thành của cha đối với Mẹ Maria, đặc biệt trong cương vị giám mục ở Marseille.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.