Tổng Tu Nghị 36

Thông điệp của Tổng Tu Nghị lần thứ 36

Thông điệp của Tổng Tu Nghị lần thứ 36

2. Chúng tôi mong muốn gửi thông điệp này đến tất cả anh em Hiến sĩ, đến anh chị em là những người cùng chia sẻ Đoàn sủng của Hội Dòng chúng tôi, cùng gửi đến mọi thành phần dân Chúa và tất cả anh chị em là những người mà chúng tôi được sai tới.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.